تازه ګانی

logo

د حقیقت سنج په اړه

د پيک حقیقت سنج، له واقعي او غیرواقعي ادعا ګانو د نویو چارو څېړلو سره د خبریالۍ نوی کار دی، چې د خبرو، ویناوو او لوړ پوړو دولتي چارواکو د ژمنو د سموالي او ناسموالي د ټاکلو په موخه، په افغانستان کې د پیک خبریالۍ د حقیقت سنجولو روزل شویو لخوا جوړ او خپرېږي.

لینکونه

 سرک یازدهم تایمنی، کابل افغانستان

0093798677677

info@paykreports.com

تولنیز شبکی